මුහුද දිගේ ලංකාවට එන ඉන්ටර්නෙට්

ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද?   Submarine Cables – මුහුද දිගේ අන්තර්ජාලය එන හැටි ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද කියල දන්නවද? චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි. මුහුදු පතුල දිගේ…

ඉඩම් ගැන නොදන්නා නීතී

ඉඩම් නීති ගැන ඔබ දැනුවත්ද ?  ඔප්පුවක් මඟින් ඔබට ලැබී ඇති දේපලක් විකිණීමේ හෝ පැවරීමේ හැකියාව ඔබට තිබේද ? ඔබගේ මවුපියන් හෝ වෙනත් ඥාතියෙකු මඟින් ඔබට…

මුහුණු පොතේ පිස්සන් අධිකරණයට

මුහුණු පොත (Facebook ) හරහා සිදු කරනු ලබන වැරදි අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඔප්පු කරලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වන කරුණු. වර්ථමානය වන විට මුහුණු පොත (Facebook) හරහා පුද්ගලයින්ගේ…

 •    විදි කොල්ලන් නළුවන් කල පිස්සු කෙල්ල මීරා නායර් සිනමාව යන්න පිළිබදව කතා කරන විට අපගේ අසල්වැසි සිනමාව අපට කිසිදා අමතක කල නොහැකි වෙයි. කලක් භාරතීය සිනමාව වශයෙන් විරුදාවලී ලත් ඉන්දීය සිනමාව…

  More
 • ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද?   Submarine Cables – මුහුද දිගේ අන්තර්ජාලය එන හැටි ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද කියල දන්නවද? චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි. මුහුදු පතුල දිගේ ඇදපු කේබල් කිහිපයක් මගින් තමයි දූපතක්…

  More
 • ඉඩම් නීති ගැන ඔබ දැනුවත්ද ?  ඔප්පුවක් මඟින් ඔබට ලැබී ඇති දේපලක් විකිණීමේ හෝ පැවරීමේ හැකියාව ඔබට තිබේද ? ඔබගේ මවුපියන් හෝ වෙනත් ඥාතියෙකු මඟින් ඔබට තෑගි ඔප්පුවක් හිමි වී ඇත්නම් එකී තෑගි…

  More
 •    විදි කොල්ලන් නළුවන් කල පිස්සු කෙල්ල මීරා නායර් සිනමාව යන්න පිළිබදව කතා කරන විට අපගේ අසල්වැසි සිනමාව අපට කිසිදා අමතක කල නොහැකි වෙයි. කලක් භාරතීය සිනමාව වශයෙන් විරුදාවලී ලත් ඉන්දීය සිනමාව…

  More
 • ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද?   Submarine Cables – මුහුද දිගේ අන්තර්ජාලය එන හැටි ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද කියල දන්නවද? චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි. මුහුදු පතුල දිගේ ඇදපු කේබල් කිහිපයක් මගින් තමයි දූපතක්…

  More
 • ඉඩම් නීති ගැන ඔබ දැනුවත්ද ?  ඔප්පුවක් මඟින් ඔබට ලැබී ඇති දේපලක් විකිණීමේ හෝ පැවරීමේ හැකියාව ඔබට තිබේද ? ඔබගේ මවුපියන් හෝ වෙනත් ඥාතියෙකු මඟින් ඔබට තෑගි ඔප්පුවක් හිමි වී ඇත්නම් එකී තෑගි…

  More
 •    විදි කොල්ලන් නළුවන් කල පිස්සු කෙල්ල මීරා නායර් සිනමාව යන්න පිළිබදව කතා කරන විට අපගේ අසල්වැසි සිනමාව අපට කිසිදා අමතක කල නොහැකි වෙයි. කලක් භාරතීය සිනමාව වශයෙන් විරුදාවලී ලත් ඉන්දීය සිනමාව…

  More
 • ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද?   Submarine Cables – මුහුද දිගේ අන්තර්ජාලය එන හැටි ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන්නෙ කොහොමද කියල දන්නවද? චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි. මුහුදු පතුල දිගේ ඇදපු කේබල් කිහිපයක් මගින් තමයි දූපතක්…

  More
 • ඉඩම් නීති ගැන ඔබ දැනුවත්ද ?  ඔප්පුවක් මඟින් ඔබට ලැබී ඇති දේපලක් විකිණීමේ හෝ පැවරීමේ හැකියාව ඔබට තිබේද ? ඔබගේ මවුපියන් හෝ වෙනත් ඥාතියෙකු මඟින් ඔබට තෑගි ඔප්පුවක් හිමි වී ඇත්නම් එකී තෑගි…

  More