මුහුණු පොතේ පිස්සන් අධිකරණයට

මුහුණු පොත (Facebook ) හරහා සිදු කරනු ලබන වැරදි අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඔප්පු කරලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වන කරුණු. වර්ථමානය වන විට මුහුණු පොත (Facebook) හරහා පුද්ගලයින්ගේ…

ඇනිටා පෙහෙලිකල, ඔබාමා දිනාගත් කළු රුහිරේ යටපත්නොවූ අභිමානය

සුදු ජාතිකයන්ගේ වර්ණභේදවාදයට අතුල් පහරක් එල්ල කළ කළු සම්භවයක් සහිත සුරුපිණිය “ඇනීටා”…. ඇය නමින් “ඇනීටා ෆ්ලොරන්ස් හෙමින්ග්ස් ” (Anita Florence Hemmings) විය.1872 ජුනි මස 08 වන…

මරණ සහතිකය ලියවෙන්නට ගොස් යලි හුස්මගත් අවසන් සිලනිකාව

කෲඩියා සිලනිකා, දේවානී සහ නිතිය  වඳවී යලි හමුවුනු Sri Lanka Legume ( Crudia zeylanica) ශාඛය,අවිනිශ්චිතතා, සංකූලතා සහ සංඝට්ටන ලොවින් වඳවී තිබෙන බවට ලෝක සංරක්ශන සංගමයේ(IUCN) 2006 වාර්තාවෙන්…

විශ්වයට පිවිසුමක් ලංකාවෙන් නාසා සොයා ගනී.

ලොව ප්‍රභලම ස්ථානය ලංකාවේ.. නාසා තහවුරු කරයි. ඇමෙරිකාවේ NASA ආයතනය හා ජර්මානු අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය එක්ව වසර 2002 මාර්තු මස යුගල චන්ද්‍රිකාවක් නිපදවා කක්ෂගත කෙරුණි. එහි අරමුණ…

 • මුහුණු පොත (Facebook ) හරහා සිදු කරනු ලබන වැරදි අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඔප්පු කරලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වන කරුණු. වර්ථමානය වන විට මුහුණු පොත (Facebook) හරහා පුද්ගලයින්ගේ කීර්තිනාමයට එල්ල කරනු ලබන හානි සහ…

  More
 • සුදු ජාතිකයන්ගේ වර්ණභේදවාදයට අතුල් පහරක් එල්ල කළ කළු සම්භවයක් සහිත සුරුපිණිය “ඇනීටා”…. ඇය නමින් “ඇනීටා ෆ්ලොරන්ස් හෙමින්ග්ස් ” (Anita Florence Hemmings) විය.1872 ජුනි මස 08 වන දින ඇමෙරිකාවේ මැසචුසෙට් ප්‍රාන්තයේ බොස්ටන් නගරයේ…

  More
 • කෲඩියා සිලනිකා, දේවානී සහ නිතිය  වඳවී යලි හමුවුනු Sri Lanka Legume ( Crudia zeylanica) ශාඛය,අවිනිශ්චිතතා, සංකූලතා සහ සංඝට්ටන ලොවින් වඳවී තිබෙන බවට ලෝක සංරක්ශන සංගමයේ(IUCN) 2006 වාර්තාවෙන් සහ වඳවී ගොස් තිබෙන බවට ජාතික…

  More
 • මුහුණු පොත (Facebook ) හරහා සිදු කරනු ලබන වැරදි අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඔප්පු කරලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වන කරුණු. වර්ථමානය වන විට මුහුණු පොත (Facebook) හරහා පුද්ගලයින්ගේ කීර්තිනාමයට එල්ල කරනු ලබන හානි සහ…

  More
 • සුදු ජාතිකයන්ගේ වර්ණභේදවාදයට අතුල් පහරක් එල්ල කළ කළු සම්භවයක් සහිත සුරුපිණිය “ඇනීටා”…. ඇය නමින් “ඇනීටා ෆ්ලොරන්ස් හෙමින්ග්ස් ” (Anita Florence Hemmings) විය.1872 ජුනි මස 08 වන දින ඇමෙරිකාවේ මැසචුසෙට් ප්‍රාන්තයේ බොස්ටන් නගරයේ…

  More
 • කෲඩියා සිලනිකා, දේවානී සහ නිතිය  වඳවී යලි හමුවුනු Sri Lanka Legume ( Crudia zeylanica) ශාඛය,අවිනිශ්චිතතා, සංකූලතා සහ සංඝට්ටන ලොවින් වඳවී තිබෙන බවට ලෝක සංරක්ශන සංගමයේ(IUCN) 2006 වාර්තාවෙන් සහ වඳවී ගොස් තිබෙන බවට ජාතික…

  More
 • මුහුණු පොත (Facebook ) හරහා සිදු කරනු ලබන වැරදි අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඔප්පු කරලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වන කරුණු. වර්ථමානය වන විට මුහුණු පොත (Facebook) හරහා පුද්ගලයින්ගේ කීර්තිනාමයට එල්ල කරනු ලබන හානි සහ…

  More
 • සුදු ජාතිකයන්ගේ වර්ණභේදවාදයට අතුල් පහරක් එල්ල කළ කළු සම්භවයක් සහිත සුරුපිණිය “ඇනීටා”…. ඇය නමින් “ඇනීටා ෆ්ලොරන්ස් හෙමින්ග්ස් ” (Anita Florence Hemmings) විය.1872 ජුනි මස 08 වන දින ඇමෙරිකාවේ මැසචුසෙට් ප්‍රාන්තයේ බොස්ටන් නගරයේ…

  More
 • කෲඩියා සිලනිකා, දේවානී සහ නිතිය  වඳවී යලි හමුවුනු Sri Lanka Legume ( Crudia zeylanica) ශාඛය,අවිනිශ්චිතතා, සංකූලතා සහ සංඝට්ටන ලොවින් වඳවී තිබෙන බවට ලෝක සංරක්ශන සංගමයේ(IUCN) 2006 වාර්තාවෙන් සහ වඳවී ගොස් තිබෙන බවට ජාතික…

  More